Tượng Chúa Kito Vua

Tượng Chúa Kito Vua

Thông tin bổ sung

Kích thước

30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm