Tượng Chúa Chịu Nạn

Tượng Chúa Chịu Nạn

Thông tin bổ sung

Chiều cao Tượng

30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm