Tượng Thánh Giuse Hoa Huệ

Thông tin bổ sung

Kích thước

25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm